بررسی آماری/میزان اختلاف سنی زوجین چقدر در طلاق مؤثر است؟/آیا ازدواج ها با رعایت فاصله سنی صورت میگیرند؟

[ad_1]

بررسی آماری میزان اختلاف سنی زوجین چقدر در طلاق مؤثر است آیا ازدواج ها با رعایت فاصله سنی صورت میگیرند

در مقایسه ازدواج و طلاق در گروه های سنی مختلف می بینیم, با وجود این که آمار طلاق در زوجین هم سن بالاتر است اما آمار ازدواج شان بالاتر از آمار طلاق آن هاست به طوری که عموماً حدود 10 درصد طلاق ها در زوجین هم سن اتفاق می افتد اما حدود 12 درصد ازدواج ها در این گروه انجام می شود


هرساله شاهد ارایه آماری کلی از وضعیت طلاق در کشور هستیم. این آمارها در نگاه اولیه بیان گر افزایش طلاق در کشور است. اما این که دلایل طلاق چیست و در چه سال هایی از ازدواج بیشتر رخ می دهد، در کنار نگاهی به آمار گروه های سنی که دارای بیش ترین میزان ازدواج و طلاق هستند، می تواند جهت پیشگیری از ادامه یافتن روند افزایشی طلاق مؤثر باشد.
هرساله شاهد ارایه آماری کلی از وضعیت طلاق در کشور هستیم. آمارهای طلاق طی سه سال گذشته نشان می دهد، در سال 1393، 163هزار و 569 مورد طلاق، 163 هزار و 765 مورد طلاق در سال 94 و 165 هزار و 981 مورد طلاق در 11 ماه ابتدایی سال 95 رخ داده است که در نگاه اولیه بیان گر افزایش طلاق در کشور است.
همچنین آمارها می گویند که در سال 1393 نسبت ازدواج به طلاق 4.4 است؛ به عبارتی در مقابل هر 4.4 ازدواج ثبت شده، یک طلاق به ثبت رسیده است. این رقم در سال 1394 به 4.2 و در 9 ماهه سال 1395 به 3.9 رسیده است.
تحلیل آماری وضعیت ازدواج و طلاق در کشور کمک بسیاری در ارایه خدمات برای تشکیل یک زندگی خوب و جلوگیری از افزایش طلاق و حتی در ادامه کاهش طلاق می کند. در این گزارش تصمیم به بررسی آماری تأثیر اختلاف سنی روی میزان طلاق داریم. به عبارتی این گزارش به دنبال آن است که ببیند میزان بالا یا پایین بودن و منفی یا ثبت بودن اختلاف سنی، چه تأثیری روی آمار طلاق دارد.
بر همین اساس در ابتدا به بررسی آمارهای ارایه شده از سوی ثبت احوال در رابطه با فراوانی طلاق برحسب فاصله سنی زوجین طی سال های 1393، 1394 و 9 ماهه اول 1395 (آمار کامل سال 1395 ارایه نشده است) می پردازیم.


لزوم بررسی نسبت اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج و طلاق


اعداد جداول طی این سه سال گویای این است که تفاوت چندانی در بروز طلاق براساس اختلاف سن زوج به زوجه رخ نداده است؛ به طوری که همواره بیشترین طلاق ها در زوجین هم سن با بیش از 10 درصد موارد بوده و پس از آن، اختلاف سنی محدوده 2، 3، 4 و 5 سال با بیش از 8 درصد، آمار طلاق ها را در بر می گیرد. در مجموع اطلاعات آماری بالا نشان می دهند که طلاق در بین گروه های سنی که زوج بزرگ تر از زوجه است بیشتر است اما در این بین نکته قابل توجه، اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج است؛ چراکه آمارها نشان می دهد بیشترین ازدواج ها هم در اختلاف سنی صفر سال و بالاتر انجام می شود.
بیشترین ازدواج ها در زوجین هم سن رخ می دهد


با بررسی نسبت اختلاف سنی زوج به زوجه در شروع ازدواج می بینیم بیشترین ازدواج ها در زوجین هم سن اتفاق افتاده است و پس از آن نیز ازدواج در فاصله سنی گروه های تا 9 سال بیشتر رخ می دهد.
ازدواج هم سن ها بیش از طلاق آن هاست


در مقایسه ازدواج و طلاق در گروه های سنی مختلف می بینیم، با وجود این که آمار طلاق در زوجین هم سن بالاتر است اما آمار ازدواج شان بالاتر از آمار طلاق آن هاست؛ به طوری که عموماً حدود 10 درصد طلاق ها در زوجین هم سن اتفاق می افتد اما حدود 12 درصد ازدواج ها در این گروه انجام می شود.
بیشتر طلاق ها در اختلاف سنی نامتعارف رخ می دهد


به طور کلی با مقایسه درصدهای ازدواج و طلاق در فاصله سنی های مشابه و تکرار آن ها در سال های مختلف، مشاهده می شود که میزان طلاق نسبت به میزان ازدواج، در زوجین با اختلاف سنی کم نسبت به دیگر گروه ها کمتر است. حتی در اختلاف سنی منفی نیز عموماً تا 2- یا 3- سال (یعنی زن 2 یا 3 سال از مرد بزرگ تر باشد) میزان ازدواج بیش از میزان طلاق است. در این بررسی ها مشاهده می شود که بیشترین میزان طلاق ها در زوج هایی اتفاق افتاده است که مرد از زن به صورت غیرمتعارفی بزرگ تر یا کوچک تر بوده است. در گروه های فاصله سنی بیش از 10 سال تا بیش از 20 سال و همچنین حالت معکوس، این فاصله که زوج 10 تا 20 سال کوچک تر از زوجه باشد، میزان طلاق به صورت محسوسی بیش از ازدواج است.
رواج بیشتر در ازدواج با اختلاف سنی کمتر


بررسی ها نشان می دهد در مجموع با نسبت گرفتن میان ازدواج و طلاق، اختلاف سنی کمتر زوجین به طور ویژه بین صفر تا سه سال چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی (چه زوج بزرگ تر باشد چه کوچک تر)، منجر به دوام بیشتر ازدواج می شود و در این گروه سنی طلاق بسیار کمتر از ازدواج اتفاق می افتد.
در نهایت نتایج نشان می دهد که می توان عامل سن را به عنوان یک متغیر مؤثر در کاهش میزان طلاق در نظر گرفت.
مهرخانه

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *